วันอังคาร, มิถุนายน 22, 2021
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดการฝึกอบรม “เทคนิคการขับรถลากจูง” (Trailer driving techniques) รุ่นที่ 3/2564 ภายใต้มาตรการ DMHTTA ป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เปิดการฝึกอบรม “เทคนิคการขับรถลากจูง” (Trailer driving techniques) รุ่นที่ 3/2564 ภายใต้มาตรการ DMHTTA ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกล่าวว่า นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของสถาบันฯ นานาชาติ ที่สามารถกลับมาจัดการฝึกอบรมได้อีกครั้งหลังจากให้มีการงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากอันจะเป็นความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของ COVID-19...
แรงงานจังหวัดพะเยา จัดตั้งหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำบลงิม อำเภอปง และตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ส่งเสริมขยายโอกาสการประกอบอาชีพ บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 295 ม.4 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ โดยมี นางกัญญาณัฐ ศรีใจ นายกเทศมนตรีตำบลงิม และผู้บริหารเทศบาลตำบลงิม ที่ปรึกษาหน่วยบริการฯ และนางสุดสาคร วงศ์แก้ว ประธานหน่วยบริการพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยบริการฯ รวมทั้งสิ้น...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมทักษะด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมทางไกล (Online Training) หลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (Professional Training of Trainer) ให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สอน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทย จำนวน 53 คน เพื่อเสริมทักษะด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ...
แรงงานจังหวัดพะเยา ประชุมหารือคณะกรรมการศูนย์ภายใต้ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา (ภาคประชาชน) ตั้งหน่วยบริการชุมชน ให้อาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกประสานขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ภายใต้ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา (ภาคประชาชน) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยนางรภัสสา กล่าวว่า จังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ขึ้น โดยมีองค์ประกอบของที่ปรึกษาจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา มีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลที่เป็นแกนนำระดับอำเภอ เครือข่ายมาตรา 40 ประธานเครือข่าย OTOP...
แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“ทิศทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุ”โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย ปี 2564 ขับเคลื่อนนโยบายให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมปรับตัวให้เข้มแข็งสู้โควิด-19 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุ” โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ รวมทั้งโครงสร้างของประชากรและโครงสร้างของกำลังแรงงานเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้สูงอายุยังต้องทำงานเพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนของสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา พบว่า มีประชากรวัยแรงงาน...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด