วันพฤหัสบดี, มีนาคม 24, 2022
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”ภายใต้ Motto “Safe Const. Safe Life” โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ภาคีเครือข่ายภาคการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5...
วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัยชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำภาคเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอ แถลงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของแต่ละชมรมสมาคม และร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันอออก 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว พร้อมจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละชมรม ณ ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ จะเป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ...
วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 2 คน สำหรับแนวทางการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อติดตามประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านแรงงานของจังหวัด การชี้แจงแผนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 และกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2565 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดอีกด้วย นางรภัสสา กล่าวว่า ในวันนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เชิญผู้แทนฝ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย นางระพีพรรณ รัตนบริหาร...
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมิน ITA และสามารถนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อยกระดับการประเมินด้านธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐาน การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” โดย นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันทุจริตชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Open House โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ หรือ Wellness Corporate Nation-Building (Wellness CNB) โดยมี ศ.ดรเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ประธานสถาบันสร้างชาติ บรรยาย เรื่อง "wellness cnb award สร้างธุรกิจยั่งยืน ด้วยองค์กรต้นแบบ wellness" ซึ่งมีองค์กรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ทั้ง...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด