วันศุกร์, เมษายน 16, 2021
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชการด้านรัฐศาสตร์ จาก ม.บูรพา กล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขณะนี้ ว่า เป็นปัญหาระดับโลกไปแล้ว ที่ผ่านมา ภาครัฐเอง ได้พยายามแก้ปัญหา แต่ขาดความร่วมไม้ร่วมมือ ปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขรับภาระหนักอยู่คนเดียว ทั้งที่เป็นปัญหาระดับโลก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทุกองค์กรรัฐ ในส่วนของภาคประชาชน แน่นอนว่าจำนวนมาก มีความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐ แต่สิ่งที่ลืมนึกถึงคือเรื่องบทบาทของพลเมืองที่ควรจะเป็น ส่วนสำคัญเป็นเพราะประเทศไทย ไม่เคยเจอวิกฤติแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า หน้าที่ของพลเมืองต้องทำอย่างไร กลายเป็นคาดหวังจากภาครัฐอย่างมากๆ ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่งเคยเจอวิกฤติมาแล้วทุกรูปแบบ ประชาชนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ กลับมาดูที่ประเทศไทย เรากลับพบข่าวผีน้อยไม่ยอมกักตัวเอง แสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ ต้องทำตัวอย่างไร ถึงจะเหมาะสม จากนี้ เราต้องมาทบทวนแล้วว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตนเอง...

News

      นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในจังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่สีแดง นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณที่พักอาศัย (Work From Home) โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรให้มาทำงานเป็น 2 ทีมซึ่งให้สลับวันในการทำงานทั้งที่บ้านและที่สำนักงาน ทั้งนี้ได้จัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารสองทางและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ทั้งนี้ได้สั่งการให้บุคลากรทุกคนรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าทราบทุกวันที่ปฏิบัติงานผ่านทางช่องทาง Line ของหน่วยงาน...
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงาน รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ออกประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทำงานที่บ้าน (Work from Home) ช่วยชาติ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่า ปัจจุบันมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด และพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยข้าราชการทุกคน จึงได้อนุมัติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ เน้นย้ำข้าราชการในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล โดยขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม บุคคลที่เคยเข้าไปใน "พื้นที่เสี่ยงกิจการที่เสี่ยง...
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงข้อกฎหมายประเด็น พนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นสภาพการจ้างงานเนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง ว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้แจงประเด็นพนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นสภาพการจ้างงานทันทีโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองดูแลสิทธิและหน้าที่ของทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง การที่ลูกจ้างสอบถามค่าแรงของตนเองในการทำงานในวันหยุดนั้น ไม่ได้เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่นายจ้าง ไม่มีเหตุอันสมควรที่ถูกเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง ตามมาตรา 17/1 และอาจเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนของค่าชดเชย เนื่องจากลูกจ้างยังทำงานติดต่อกันไม่ครบ 120 วัน จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง ตามมาตรา 118 และข้อสงสัยที่ว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเป็น 2 เท่า ช่วงวันหยุดสงกรานต์ได้หรือไม่นั้น เห็นว่า ลูกจ้างทุกประเภทไม่ว่า จะเป็นลูกจ้างรายวัน รายเดือน หรืออยู่ระหว่างการทดลองงาน มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างประกาศกำหนดไว้...
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประธานเปิดการอบรม รูปแบบการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง ในรูปแบบของการฝึกอบรมทางไกล ให้กับบุคลากรภาครัฐ และเอกชนระดับหัวหน้างาน ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผอ.สพช. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564...
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ ปี 2564 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า แรงงานนอกระบบถือเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา การที่แรงงานนอกระบบต้องได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้แรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญได้เกิดการตระหนักรู้กระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงาน ในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน...

LIFESTYLE

Article

Video by Ringsideการเมือง

Hot This Week

อ่านข่าวทั้งหมด