Sharing

นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการจัดอบรมวิทยากรครู ก. หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยให้สามารถนำกัญชาและกระท่อม มาใช้เสพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถยื่นขออนุญาตมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียน การสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ได้นั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยต่อผู้ป่วย

ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวิทยากรครู ก. จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่ออบรมเสร็จทั้ง 150 คนนี้ จะกลับไปทำหน้าที่วิทยากรอบรมความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านในพื้นที่ตนเอง ซึ่งจะมีการจัดอบรมพร้อมกัน 13 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นการจัดอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ และสภาการแพทย์แผนไทยแล้ว ดังนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมที่เขตสุขภาพเป็นเจ้าภาพจัดจะได้รับใบรับรองการผ่านอบรมที่สามารถนำไปยื่นขึ้นทะเบียนผู้ไข้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ทันที

ขณะนี้มีสมาคม ชมรมต่าง ๆ เตรียมจัดอบรมในหลักสูตรเช่นเดียวกัน โดยมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนด้วยนั้น กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และใบประกาศจากการอบรมของสมาคม ชมรมต่าง ๆ ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไม่ให้การรับรอง จึงไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนกับ อย.ได้


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here