Sharing

(11มิ.ย.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 สมัยที่ 2 แล้วโดยมีตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมพิธี ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนให้ทำหน้านายกรัฐมนตรีอีกอีกวาระหนึ่ง เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณชาวไทย ทุกหน่วยงาน หวังร่วมเป็นพลังเกื้อหนุนร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล นำพาไทยสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป ส่วนการวางตำแหน่ง ครม. นั้น วันนี้เพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีวันแรก ยังไม่ได้มีการหารือกัน

ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here