Sharing

ไทยโพสต์ รายงานว่า แหล่งข่าวจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แจ้งว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของ คสช. กำลังเร่งยกร่างคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.ต่างๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ โดยภายใน 1 – 2 วันนี้ จะมีการใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.ทุกฉบับที่เกี่ยวกับการทำงานของสื่อ 

อาทิ ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การห้ามเสนอข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง ความลับของหน่วยราชการ ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง ผู้ใดฝ่าฝืนให้ระงับการจำหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการออกอากาศรายการดังกล่าวโดยทันที, ประกาศ คสช.ที่103 /2557 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคสช.ฉบับที่ 97 /2557 โดยห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช.โดยเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของ คสช.ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ, คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่3/2558 (ข้อ5) ให้อำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด, คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 41/2559 เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

รายงานแจ้งอีกว่า นอกจากนี้ เร็วๆ นี้ จะมีการยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. โดยโอนคดีที่อยู่ศาลทหาร ไปอยู่ในศาลพลเรือน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here