Sharing

(11 ก.ค.62) ที่หอประชุมใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีเมื่อมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทางสภาจะมีการหยุดพักการประชุมก่อนหรือไม่ว่า นายชวน กล่าวว่า ทางสภาไม่ได้เป็นอุปสรรค และสามารถที่จะจัดประชุมได้ และเมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วสภาก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหรือตั้งกระทู้ถาม เสนอญัตติ โดยที่รัฐมนตรีรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นคนมาตอบ อย่างไรก็ตาม วันนี้ก็ยังถือว่าดีที่เขามีน้ำใจมาตอบ เพียงแต่ในอดีตเมื่อมีการแต่งตั้งครม. เมื่อโปรดเกล้าฯเรียบร้อยแล้ว ทางคณะรัฐมนตรีก็จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ก็ถือว่ามีรัฐบาลใหม่ แต่ขณะนี้ยังถือว่ายังเป็นรัฐบาลเดิมอยู่ซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นตามบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 และจริงๆแล้วเมื่อมีรัฐบาลใหม่ ทางสภาก็จะหยุดพักการประชุมเพื่อรอให้รัฐบาลใหม่แถลงนโยบายภายใน 15 วัน ซึ่งตนเข้าใจว่าขณะนี้รัฐบาลคงเตรียมนโยบายไว้แล้ว การแถลงผลงานจึงน่าจะใช้ระยะเวลาไม่ถึงกรอบ 15 วัน คาดว่ารัฐบาลจะแถลงผลงานในสิ้นเดือน กรกฎาคมนี้ โดยใช้สถานที่หอประชุมใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ ในการแถลงนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากห้องประชุมจันทราที่รัฐสภาใหม่ มีเพียง 350 ที่นั่ง แต่จะเสริมขึ้นมาให้ได้ 500 ที่นั่งชั่วคราวเพื่อสามารถประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ดังนั้นจึงไม่เพียงพอกับการประชุมร่วมรัฐสภา 750 ที่นั่ง

ขอบคุณ มติชน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here