Sharing

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.บางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการแปรญัตติ ภายใน 7 วันนั้น

ในวันนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ได้ดำเนินการพิจารณาเป็นรายข้อ และได้นำประเด็นที่มีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายไว้ รวมถึงการแปรญัตติทั้งหมด มาประกอบการพิจารณาในทุกประเด็น และยืนในหลักการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560

โดยมีผู้แปรญัตติทั้งสิ้น จำนวน 23 คน ประเด็นที่มีการแปรญัตติมากที่สุดคือ ข้อบังคับ ข้อ 90 ว่าด้วยเรื่องกรรมาธิการ ส่วนประเด็นที่มีผู้อภิปรายมากสุด คือ ข้อ 181 วรรค 2 ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของสมาชิกฯ

ซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็จะเชิญผู้ที่แปรญัตติไว้ ทั้ง 23 คน มาชี้แจงหลักการและเหตุผล ให้คณะกรรมาธิการเป็นรายบุคคล เรียงตามลำดับ โดยจะเริ่มพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 24 ก.ค. ที่จะถึงนี้

สำหรับระยะเวลาในการพิจารณา ก็ขึ้นอยู่กับการชี้แจงและการถกในหลักการและเหตุผลของทั้งฝั่งผู้แปรญัตติและคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งมั่นใจว่าจะอยู่ในกรอบเวลาตามที่ตกลงร่วมกันของรัฐสภา


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here