Sharing

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมเพื่อพิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (15) หรือไม่

ซึ่งล่าสุดเอกสารข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัย แต่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องคือ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here