Sharing

จากกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการยกเลิก 3 สารพิษอันตรายได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ภายในสิ้นปี ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในประเด็นดังกล่าวว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับอันตรายจาก 3 สารพิษข้างต้นจาก สปสช. และไม่สนับสนุนการใช้สารพิษดังกล่าวไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ส่วนที่มีการอ้างว่า ยังยกเลิกสารข้างต้นไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่เพียงพอว่าสารดังกล่าวมีอันตรายต่อสุขภาพ ขอถามกลับว่า ต้องรอให้มีคนตายก่อนหรืออย่างไร ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รักษาคนไข้ ที่ได้รับอันตรายจากสารพิษ และพยายามให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชน ให้สามารถรับมือกับภัยที่มาจาการพิษอย่างถูกวิธี

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงเรื่องการขึ้นเงินเดือน อสม. ว่า ไม่เคยมีแนวคิดเรื่องขึ้นเงินเดือนรวดเดียวให้กับ อสม.จำนวนนับล้านคน แต่การขึ้นค่าตอบแทน จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ อสม.สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถรักษาคนป่วยแบบปฐมภูมิได้ และมีศักยภาพในการลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล การขึ้นเงินเดือน ขึ้นตามความสามารถ และเชื่อว่าไม่ต้องเพิ่มงบ เพราะประสิทธิภาพของ อสม.ที่มากขึ้น จะทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพคนไทยน้อยลง และเราจะนำงินตรงนั้น มาตอบแทน อสม. ดังนั้น หาก อสม.ต้องการค่าตอบแทนเพิ่ม ก็ต้องทำงานให้ดี เป็นที่ประจักษ์

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here