Sharing

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมองค์การตลาด รับฟังบรรยายสรุป จากผู้อำนวยการองค์การตลาด

โดย รมช.มท. ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด กล่าวโดยสรุปว่า องค์การตลาดเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบสูง ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นกลไกขับเคลื่อนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าในสินค้า ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในฐานะของ รมช.มท. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้ามากำกับ ดูแล องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ภารกิจจะใหญ่หรือเล็กอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ ต่อไปนี้ต้องทำงานเชิงรุก คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชน มิใช่ผลประโยชน์ขององค์การตลาดเอง

ขอให้บุคลากรขององค์การตลาดมีจิตวิญญาณ ความตั้งใจในการทำงาน ร่วมมือกัน ช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ทุกตำแหน่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ ภารกิจหน้าที่อาจเขียนไว้ในตัวบทกฎหมาย แต่ความตั้งใจของเราต้องทำให้ดีกว่า มากกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ หากผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการบริหาร หรือพนักงานองค์การตลาด พบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน สามารถติดต่อได้โดยตรง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนาองค์การตลาดให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญ

จากนั้น นายทรงศักดิ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการองค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน , องค์การตลาดสาขาปากคลองตลาด และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here