Sharing

วันนี้เวลา 10.30 น.ที่สำนักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อให้ กกต.ไต่สวน สอบสวน กรณีคุณสมบัติของนายพิเชษฐ สถิรชวาล ว่ามีคุณสมบัติเป็นบุคคบต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)หรือไม่ ซึ่งปรากฏข้อมูลว่า อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตาม ม.98(18) ประกอบ ม.235 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ เนื่องจากสมาคมฯจรวจสอบพบว่า เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 29/2546 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ชี้ขาดว่านายพิเชษฐ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และต้อมห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่า “ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด  ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป  และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ”

ดังนั้น สมาคมฯจึงนำความมาร้องต่อ กกต. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยว่าเข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือไม่ และหากพบว่าเข้าข่ายให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเพิกถอนการดำรงตำแหน่ง สส. ต่อไป และให้ดำเนินการเอาผิดตาม ม.151 ของ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 ฐานรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปีอีกด้วย นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here