Sharing

ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย ทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายยาเสพติดของพรรคว่า เป็นเรื่องที่ต้องทำ เพราะมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณา ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ดังนั้น เมื่อพรรคภูมิใจไทยมีร่างกฎหมายขึ้นมาก็ต้องปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ หากมองในเชิงการเมือง พรรคภูมิใจไทย พยายามแสดงให้สังคมเห็นว่านี่คือพรรคที่ขายนโยบาย ที่ประชาชนเลือกมา ก็เนื่องมาจากนโยบายเป็นที่ถูกใจของประชาชน ดังนั้น พรรคต้องพยายามทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นการสะท้อนว่า พรรคภูมิใจไทย มีนโยบายยึดโยงกับประชาชนทั้งก่อน และหลังเป็นรัฐบาล จุดนี้ เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการ และสมควรจะเป็นตัวอย่างของพรรคการเมืองอื่นด้วย

“อยากเห็นพรรคการเมืองสมัยใหม่เอาจริงเอาจังกับนโยบาย เพราะในอดีตมีบางพรรคที่ขายของไว้ แต่เมื่อมีโอกาสไปทำงานกลับไม่เดินหน้าในสิ่งที่หาเสียง ตรงนั้น เป็นการทำลายความยึดโยงระหว่างพรรคกับประชาชนอย่างน่าเสียดาย”


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here