Sharing

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ตัวแทนกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ได้มาติดตามข้อเรียกร้องต่าง ๆ ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้
1. การบังคับใช้กฎหมายกับบริษัท แกร็บ ที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น โดยไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (วิน) ที่ถูกกฎหมาย ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติม
2. ปัญหาการสื่อสารระหว่างวินรถจักรยานยนต์กับกรมการขนส่งทางบก ขอให้ตั้งกลุ่ม Line โดยให้มี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในกลุ่ม เพื่อการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง สามารถแจ้งเบาะแสรถจักรยานยนต์รับจ้างผิดกฎหมายได้โดยผ่านทาง Line ดังกล่าว
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบกรมการขนส่งทางบกพิจารณาตั้ง “อาสาขนส่ง” เพื่อเป็นจิตอาสาในการช่วยดูแลการขนส่งทางบก โดยให้เสนอกระทรวงคมนาคมภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
4. การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดประชุมทุก 3 เดือน ให้มีผู้แทนจากกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
5. ให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะทดแทนผู้ขับขี่เดิมที่ไม่สามารถขับขี่ได้อีก โดยเป็นการทดแทน ไม่เพิ่มจำนวนแต่อย่างใด

จากนั้น นายศักดิ์สยาม พร้อมด้วย นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ร่วมหารือและรับข้อเรียกร้องจากตัวแทนสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ตัวแทนกลุ่มสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย ได้มายื่นข้อเรียกร้อง โดยขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ดังนี้

1. การพิจารณาอัตราค่าโดยสาร ค่า Surcharge ค่าสัมภาระ เฉพาะรถแท็กซี่ที่ให้บริการ
2. ขอให้ทบทวนการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงในปัจจุบันที่รถยนต์ราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการ
3. พิจารณาแก้ไขจดทะเบียนให้รถยนต์นั่งสาธารณะ 7 ที่นั่ง รถส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี สามารถจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP ได้ตามที่ TDRI เสนอมา
4. ขอให้ทบทวนการบังคับใช้ระบบ TAXI OK เนื่องจาก อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีผู้โดยสารเรียกใช้บริการ และต้องเสียค่าใช้บริการรายเดือน เดือนละ 350 – 400 บาท เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับคนขับรถแท็กซี่ โดยขอให้กลับไปใช้แบบสมัครใจ (รถแท็กซี่ส่วนบุคคลแบบสมัครใจ)
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการคมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาทบทวนกฎกระทรวง หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนรถยนต์นั่งสาธารณะให้สามารถจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP และปัญหาการบังคับใช้ระบบ TAXI OK ให้แล้วเสร็จ และส่งให้กระทรวงคมนาคม ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ส่วนการแก้ไขปัญหาค่าโดยสาร ให้แล้วเสร็จเสนอกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์หน้า


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here