Sharing

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายสุชาติ โชคชัยวัฒนา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

 

การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามและพิจารณาแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 เนื่องจากการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำแผนดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้มอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนงาน มาตรการ แนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย พร้อมกำหนดการประชุมเกี่ยวกับแผนอีกครั้งในวันนี้ โดย สนข. ได้ประมวลข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสภาพปัญหาการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลที่ผ่านมา และแนวโน้มความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งมิติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศเพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้อย่างมีความสุข ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ “ปีใหม่นี้จะต้องมีผู้เสียชีวิตทางถนนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง” โดยกระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มเติม คือ “จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตบนรถโดยสารสาธารณะ” สำหรับภาพรวมการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงฯ มีดังนี้

 

– ช่วงก่อนเทศกาล 6 วัน (วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2562) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น เตรียมรถโดยสารสาธารณะและซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน จัดทำป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

 

– ช่วงระหว่างเทศกาล 8 วัน (26 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและกลับได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่เกินราคา ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง อำนวยความปลอดภัยการบริการขนส่งสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งโดยสารอย่างเข้มข้น จริงจัง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

 

– ช่วงหลังเทศกาล 7 วัน (3 – 9 มกราคม 2563) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รายงานผลการดำเนินงานให้ สนข. ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อสรุปผลให้กระทรวงฯ รับทราบ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

กระทรวงฯ ได้กำหนด 5 มาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนดังนี้

  1. แผนการให้บริการและอำนวยความสะดวก โดยจัดเตรียมและเพิ่มจำนวนขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
  2. อำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายการเดินทาง โดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง การเพิ่มเที่ยวและรอบบริการ
  3. จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าให้มีความพร้อม
  4. อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรและเรื่องเรียน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงเทศกาล และแอปพลิเคชั่นรับเรื่องร้องเรียน
  5. จัดให้บริการประชาชน โดยตั้งจุดบริการในสถานี เส้นทางสำคัญ เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีจุดบริการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่าง ๆ และลริการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ได้กำหนดมาตรการอำนวยความปลอดภัย 5 มาตรการหลักดังนี้

  1. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย รถและถนนที่ปลอดภัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการกระทำผิดของรถประเภทต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายส่วนแบ่งรางวัลนำจับ 50% แก่ผู้แจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่ จนสามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้รถใช้ถนน
  2. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ตรวจความพร้อมของเรือโดยสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิต
  3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางราง โดยเฝ้าระวังจุดตัดรถไฟและการเปิดไฟหน้ารถจักร
  4. มาตรการด้านรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณสถานี จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ และจัดการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ
  5. มาตรการประชาสัมพันธ์ โดยรณรงค์หัวข้อ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” ซึ่งหมายถึงการใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง และใส่ใจประชาชน

 

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงายรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวมายังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทุกวัน เพื่อรวบรวมส่งให้ศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลอีกด้วย

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here