Sharing

วันนี้ (3 ธ.ค.62) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการกีฬาของกระทรวงฯ อีกทั้งให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาและเสริมสร้างยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา

นอกจากนี้ ยังหารือในเรื่องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ และการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ รวมถึงประเด็นการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยใช้แนวทางส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ ด้านการกีฬา แผนการปฏิรูปประเทศ ที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ อาทิ การร่วมจัดกิจกรรมการวิ่งในภูมิภาคต่างๆ ที่หลากหลายในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การกีฬา และการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงข้อหารืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here