Sharing

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดเปิด ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้( 17 มกราคม 2563) ที่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน ตามที่รัฐบาลที่ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีความสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการดำเนินชีวิต โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สำหรับศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการจัดตั้งตลาด Green Market การจัดทำศูนย์ฝึกวิชาชีพ และการจัดทำห้องเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ ให้คนในพื้นที่ชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง 3. เพื่อเป็นตลาด Green Market ในการเชื่อมโยงสินค้า กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง 4. เพื่อเพิ่มมูลค่ากางเศรษฐกิจและทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าให้กับระบบ logistics มีการเก็บพืชผักในห้องเย็น เพื่อคงความสดใหม่สะอาดก่อนที่จะมีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้าต่อไป และ 5. เพื่อแก้ปัญหาพืชผักผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ไม่มีที่ระบายหรือไม่มีที่จำหน่าย

สำหรับในการขับเคลื่อน ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ใช้กลไกพลังประชารัฐตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีลำพูน วิสาหกิจชุมชนจำกัด กลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า รวมตลอดถึงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here