Sharing

การเมือง (politics)  เป็นศิลปะของการได้มาซึ่งอำนาจ เป็นการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจ  เป็นยุทธวิธีในการชิงไหว-ชิงพริบ เพื่อโค่นทำลายอีกฝั่ง  ถือว่าเป็นปกติในสมรภูมิแห่งอำนาจ แต่ประเด็นสำคัญในการการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจที่เราควรตระหนักและให้ความสำคัญ คือ การต่อสู้บนพื้นฐานของกติกา  จริยธรรม คุณธรรมในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ไม่ใช่เล่นฉวยโอกาส แม้ในสนามอำนาจที่ยกระดับไปถึงสงครามเขายังมีกฏ กติกา และมารยาทในสงคราม สิ่งไหนทำได้ สิ่งทำไม่ได้  หรือไม่ควรทำ

กรณีมีขบวนการสร้าง  fake news  ไวรัสอู่ฮั่น (ไวรัสโคโรนา) เพื่อประโยชน์ทางการเมือง สร้างข่าวปลอมเพื่อหวังผลทางการเมือง   เป็นวิธีการที่เลวร้าย  เป็นวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มที่อ่อนแอ  ขี้ขลาด และเห็นแก่ตัว เอาความรู้สึกวิตกกังวลของคนทั้งชาติเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อก้าวไปสู่อำนาจอย่างเห็นแก่ตัว คำนึงแต่เพื่อประโยชน์ในทางการเมืองของตนเองแต่เพียงถ่ายเดียว เป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกา  จริยธรรม คุณธรรมในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจตามแบบวิถีแห่งอารยะชนที่ควรจะเป็น เป็นวิธีการของคนขี้ขลาดและเห็นแก่ตัว

 

จึงขอเชิญชวนชาวไทยช่วยกันประนามขบวนการสร้างข่าวปลอม   fake news  ไวรัสอู่ฮั่น (ไวรัสโคโรนา) ; เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตนเองจนไม่คำนึงถึงวิธีการ  กติกา  จริยธรรม คุณธรรมในการต่อสู้ทางการเมือง  ภายใต้สถานการณ์ที่เปราะบางที่เราต้องแปลความวิตกและความตระหนักร่วมกันของคนทั้งชาติในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ไม่ใช่ฉวยโอกาสและหวังผลทางการเมืองจากกรณีดังกล่าว และขอเรียกร้องให้ขบวนการสร้าง  fake news  ไวรัสอู่ฮั่น (ไวรัสโคโรนา)  ; เพื่อประโยชน์ทางการเมือง เลิกยุติวิธีการดังกล่าว

 

ในการโค่นล้มรัฐบาลให้หันมาหาวิธีการเมืองในกติกาประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นเพื่อโค่นรัฐบาลตามครรลองประชาธิปไตย ช่วยกันสร้างและวางรากฐานการเมืองอย่างอารยะ

 

แม้เราไม่พอใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลในกรณีการรับมือกับไวรัสอู่ฮั่น (ไวรัสโคโรนา) ก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้อย่างถึงที่สุดเพื่อส่งเสียงของประชาชนไปถึงรัฐบาล

 

“ภายใต้สถานการณ์ที่เปราะบางนี้เราต้องช่วยแปลความวิตกและความตระหนักร่วมกันของคนทั้งชาติในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน…”

 

 

 ด้วยความเคารพ

โอฬาร ถิ่นบางเตียว

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here