Sharing

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมติดตามการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ สถานการณ์โรค การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จังหวัดหนองคาย โดยนายแพทย์ไพโรจน์ รัตนเจริญธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญสสจ.หนองคาย เป็นผู้ให้ข้อมูล และร่วมกันพิจารณามาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID–19 ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสียงต่อการแพร่ระบาดของโรค การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

โดยสถานการณ์โรค COVID–19 ในจังหวัดหนองคายยังไม่พบผู้ป่วยและป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 13 ราย ตรวจไม่พบทั้ง 13 ราย และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้าน และการทำลายเชื้อในบ้าน 1) ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุดเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ 2) การเฝ้าระวังจากการป้องกันการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้านภายในระยะเวลา 14 วัน 3) ควรนอนแยกห้องกับผู้ถูกกักขัง และนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร (กรณีรับประทานอาหาร) 4) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำหลอดดูดน้ำร่วมกับผู้ถูกกักขัง 5) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดในระยะ 1 เมตร 6) ควรทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านที่พักของผู้ต้องขัง เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูและ 7) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักของผู้ต้องขังควรใส่ชุดป้องกันร่างกาย


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here