Sharing

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เม.ย.63 จากเดิมกำหนดวันที่ 1เม.ย.63 เป็นวันที่ 2 พ.ค.63 เริ่มเวลา 14.30-16.00 น. และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เม.ย.63 และงวดวันที่ 2 พ.ค.63 ขณะเดียวกันการเลื่อนออกรางวัลไปเป็น 2 พ.ค.ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัล เพื่อต้องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลาก งวดวันที่ 16 เม.ย.63 ที่ได้จองล่วงหน้าไปแล้วเมื่อวันที่ 20-21 มี.ค.63 สำนักงานฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด

 

ขอบคุณ แจงสี่เบี้ย

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here