Sharing

(1 พฤษภาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดอบรม “การใช้โปรแกรม/ระบบ/สื่อ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดขึ้น โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมพระขรรค์เพชร อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม/ระบบ/สื่อ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 1-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น เป็นหนึ่งในโครงการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ด้วยระบบดิจิทัล สช. ที่รวมแหล่งการเรียนการสอนออนไลน์ของสถานศึกษาเอกชน ร่วมเป็นเครือข่าวร่วมแชร์ข้อมูลในการเรียนออนไลน์ ทั้งแบบออนไลน์ Real time และบันทึกเทป VDO มีเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ในทุกกลุ่มสาระวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ครู ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรม/ระบบ/สื่อ/แพลตฟอร์มของโรงเรียน/บริษัทที่นำมาให้ใช้ฟรีในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ครู ผู้สอนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 ด้านหลัก ดังนี้คือ 1) ด้านระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ 2) ด้านเทคนิคการสอนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Zoom /Cloud Meeting / Facebook Live /Cisco Webex Meetings เป็นต้น 3) ด้านระบบการติดตามผลงานนักเรียนและประเมินผลการเรียน และ 4) ด้านระบบบริหารจัดการ เช่น การเช็คชื่อผู้เรียน การจัดตารางเรียน การประสานงานระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม/ระบบ/สื่อ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในวันที่ 1-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ สช. (www.opec.go.th) หรือ https://opec.go.th/index.php/training-school/” ดร.กนกวรรณ กล่าว

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์ ณัฐวุฒิ วากะดวน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here