Sharing

(1 พ.ค.63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. ในการร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุของประเทศไทย ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ กล่าวตอนหนึ่งว่า ” เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ.2567 ประเทศไทยจะมีประชากร “ผู้สูงอายุ”เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด และถือเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของ “สังคมสูงอายุ” ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างดังกล่าวนี้ จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. และ 3 องค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่าง สำนักงาน กศน. สวทช.และมสพช. และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ระหว่าง สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมสพช. โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของทั้ง 4 องค์กรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือและขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุในระยะอันใกล้นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรหลักที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เห็นว่าเราจะต้องใช้พลังและศักยภาพขององค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริม และร่วมกันทำงานภายใต้ “หลักการบูรณาการความร่วมมือ” ด้วยการเชื่อมโยง สนับสนุน ส่งเสริม และต่อยอด เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงอายุของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

“ ในการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม ทั้งทางทัศนคติ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการทำงานบนฐานของความรู้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนทุกช่วงวัยที่ยังไม่สูงอายุ มีความเข้าใจผู้สูงอายุครอบคลุมในทุกมิติอย่างเป็นระบบ และสิ่งสำคัญเพื่อลดสถิติการเกิดโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของผู้ที่มีภาวะป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้วย ขอขอบคุณทุกองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง และขอให้ทุกท่านร่วมเดินหน้าบูรณาการองค์ความรู้และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า” การบูรณาการความร่วมมือในวันนี้ นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนงานสังคมสูงอายุขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ สอดรับภายใต้นโยบาย กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล เครือข่ายการทำงานที่ดี (Good Partnership) ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำคลังปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบสารสนเทศรองรับการจัดการความรู้ในรูปแบบเว็บไซต์รวมพลัง (www.thaisynery.org) และ มสพช. ที่มีศักยภาพในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่จะบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ที่มีความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงอย่างแท้จริง ” เลขาธิการ กศน. กล่าว

สำนักงาน กศน.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับเครือข่าย 3 องค์กร ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่าง สำนักงาน กศน. สวทช.และมสพช. โดยสำนักงาน กศน.จะมีบทบาทสำคัญๆ ในการใช้เครือข่ายบุคลากร กศน. ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกระดับต่างมีบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ ซึ่งสอดรับภายใต้นโยบาย กศน. WOW ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคลากร กศน. สามารถจัดการรวบรวม จัดทำเนื้อหาและร่วมบริหารจัดการข้อมูลคลังปัญญา-ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายใต้การดำเนินงานของภาคีเครือข่าย กศน. ครอบคลุมในพื้นที่ ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช.และ มสพช. และความต่อเนื่องของการดำเนินการร่วมกันเรื่องระบบข้อมูลบูรณาการและช่องทางสื่อสาร คือ สาระที่ได้จากการจัดการความรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง(www.thaisynergy.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยได้เชื่อมโยงกับเว็ปไชต์ของ กศน. (www.nfe.go.th) และ มสพช. (www.thaiichr.org)
2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ระหว่าง สำนักงาน กศน. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมสพช. โดยทั้ง 3 องค์กร จะร่วมกันจัดการระบบและสนับสนุนองค์ความรู้หลักสูตรและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากร กศน. ในระดับพื้นที่ ซึ่งสำนักงาน กศน. มีบุคลากรที่กระจายทำงานใกล้ชิดชุมชนอยู่ทั่วประเทศจึงมั่นใจจะเป็นกำลังสำคัญให้การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ซึ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญและเราจะต้องพร้อมรับมือสามารถปรับตัวและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันเพื่อให้เกิดสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะต่อไป ”

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here