Sharing

กนกวรรณ รมช.ศธ. ดัน กศน.ก้าวข้ามวิกฤติโควิด เดินหน้าปรับโฉมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เมืองราชบุรี เป็นต้นแบบแห่งแรก เพื่อนำร่องแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ที่มีทั่วประเทศ กว่า 105 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library แหล่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in รับการศึกษายุคใหม่ New Normal

 

ราชบุรี/ 4 มิ.ย.63 : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ระหว่าง นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ TK Park และนายภาค เส็งพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดจำหน่ายหนังสือเล่ม-นิตยสาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จ.ราชบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า “ พิธีลงนามความร่วมมือที่จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ตามนโยบายปีงบประมาณ 2563 ในการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ด้านการพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in โดยมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นกรณีศึกษาต้นแบบ และเพื่อให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ มีแนวทางหรือแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่เสถียร มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มี Smart TV มีบริการหนังสือในรูปแบบ E-book มีคลังความรู้ดิจิทัล มีการ Link เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ไว้ในเว็บไซต์ห้องสมุดของตนเอง ฯลฯ และมีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สมัยใหม่ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการอ่านและการเรียนรู้ในระบบ Digital สำนักงาน กศน. จึงเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ ประเภทห้องสมุดประชาชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ 920 แห่ง โดยห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี “ 105 แห่ง โดย TK Park จะให้ความร่วมมือในด้านให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศในส่วนของมุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนรวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปออนไลน์และออฟไลน์ สื่อมัลติมีเดีย เกมส์เพื่อการศึกษา และส่วนทางด้านบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด จะให้การสนับสนุนหนังสือคุณภาพภายใต้เครืออมรินทร์ ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกรณีศึกษาต้นแบบ จำนวน 1,000 เล่ม และสนับสนุน E-Book อีกกว่า 400 เล่ม บนแอปพลิเคชัน “นายอินทร์ปัณณ์ (NAIINPANN)” คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร และจัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศอีกด้วย โดยความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการสร้างประโยชน์ และคุณภาพให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง ซึ่งสำนักงาน กศน. คาดหวังจากความร่วมมือในครั้งนี้ว่าห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จะได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital Library ที่สามารถปลูกฝังให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้จากการศึกษาตามอัธยาศัยที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือที่เป็นเล่มจากการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทมากต่อการดำรงชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น” และนอกจากนี้ยังหวังว่าผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ จะได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ การใช้เครื่องมือการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอขอบคุณเครือข่ายที่ดียิ่งของเรา ทั้ง 2 แห่งที่ถือว่าเป็น สุดยอด Good Partnership แนวหน้าอีกหน่วยงานที่สำคัญของ กศน. รวมไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังทำให้แหล่งเรียนรู้ หรือห้องสมุด ของเรากลับมามีชีวิตและมีคุณค่าในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนและประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันในวันนี้ ” รมช.ศธ. กล่าว

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ , กรรณิกา พันธุ์คลอง
ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์ , ณัฐวุฒิ วากะดวน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here