Sharing

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดตัว Application ‘กศน.ออนไลน์ ” โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด กศน.เข้าร่วม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

นับว่าว่าเป็นการของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคนในยุคที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่เราจำเป็นต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพราะนอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตแล้ว การติดต่อสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกระดับ ทุกชนชั้นมากขึ้น นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันได้มีแอพพลิเคชั่นใหม่ๆผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน การเงิน การลงทุน รวมไปจนถึงช้อปปิ้งออนไลน์ ที่ทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อไม่ต้องลำบากโดยเฉพาะการสัมผัส เผชิญภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รถติด หรือแม้แต่ความแปรปรวนของอากาศที่ต้องเผชิญอีกต่อไป กศน. ได้ก้าวเข้ามาเสนอ แอพพลิเคชั่น “กศน. ออนไลน์”  ที่จะทำให้การเริ่มต้นชีวิตการศึกษากลายเป็นเรื่องรวดเร็ว และสะดวกสบาย เพียงปลายนิ้วสัมผัสกับการตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ที่จะพาคุณก้าวข้ามทุกปัญหาของการจัดการศึกษาของ กศน. เพื่อเดินหน้ามุ่งไปสู่เป้าหมายของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าถึงคนทุกช่วงวัยที่สอดรับกับวิกฤติที่เกิดขึ้นได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW (การศึกษาออนไลน์) ของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ที่ได้มอบนโยบายให้ กศน.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning) ในการจัดการความรู้ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อนำไปสู่บริการการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการในยุคดิจิทัล อันจะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน. ให้ทั่วถึงทุกที่ ทุกเวลาอย่างแท้จริง ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า “ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาจนมีศักยภาพที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป และตัวเร่งของปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขทางสังคมในขณะนี้ คือ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่เราจำเป็นต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ที่ต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ดังนั้นการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น กศน.ออนไลน์ จึงถือเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ “New Normal” ให้สอดรับกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของ กศน. ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตกับรูปแบบการเรียนรู้ของคนไทยในยุคดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์แล้ว ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์มิติใหม่ของการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์ของประชาชนในสังคมยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากจุดเริ่มต้นในวันนี้ “แอปพลิเคชั่น กศน.ออนไลน์” จะเป็นกุญแจเสริมสำคัญอีกด้านหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนา สามารถให้บริการเติมเต็มโอกาสในการการเรียนรู้ในทุกมิติ และจะเป็นแอปพลิเคชั่นที่ยั่งยืนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป ” รมช.ศธ. กล่าว

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นำไปสู่บริการออนไลน์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ ทำให้คนเราสามารถ “เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ และทุกเวลา” (Lifelong Learning Anywhere and Anytime)”

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า “สำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย มาอย่างต่อเนื่องโดยการวางแผน จัดและขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดในจัดการศึกษา คือ “สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและครอบคลุม ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “ กศน.ออนไลน์”  เพื่อใช้กับผู้เรียนของสถานศึกษา  ทั้งในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาเพื่ออาชีพ-คุณภาพชีวิต  รวมทั้งการเปิดเพจ “กศน. ตลาดออนไลน์” เพื่อเป็นช่องทางในการค้าขายแก่ผู้สนใจ  ซึ่งมั่นใจว่าการจัดการศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้ จะเอื้อประโยชน์ให้กับ นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจในการเข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและปลอดภัย เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ไกลกัน  สามารถรองรับทุก ทั้ง Tablet, Smartphone, คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ได้เป็นอย่างดี”

สำหรับเนื้อหาสาระของแอปพลิเคชั่น มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้

1) กศน.ออนไลน์ ช่องทางการศึกษาและการเรียนรู้รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ

2) กศน.เพื่ออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ เป็นการนำเสนอหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมความรู้ในลักษณะต่างๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ/จีนเพื่อการสื่อสาร เทคนิคการถ่ายภาพ (เซียนกล้อง) และเชื่อมโยงการเรียนรู้อาชีพที่ได้คัดสรรจากหน่วยงาน กศน.ทั่วประเทศ และหน่วยงานเครือข่าย

3) กศน.ตลาดออนไลน์ เป็นช่องทางการบริการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาว กศน.และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ E-Commerce โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแยกสินค้าเป็น 20 หมวดหมู่ อาทิ อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19  เป็นต้น

ข่าว: เอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ

ภาพ: ปรานี  บุญยรัตน์


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here