Sharing

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรปวีณ์ วิชิต รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จังหวัดน่าน  โดยโครงการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการรับความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ และการทบทวนองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ การพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน กับเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ ตรงกับความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

นางพรปวีย์ฯ กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังองค์ความรู้ การเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในตลาดแรงงานและในยุคดิจิทัล การเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังแรงงานที่สำคัญในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่เป็นกำลังแรงงานและประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวในตลาดแรงงานและใช้ชีวิตให้เข้ากับความปรกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) อีกด้วย


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here