Sharing

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผ่านการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสำนักงาน กศน. ในรูปแบบ e-Commerce ระหว่าง สำนักงาน กศน. โดยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด โดย นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนลงนาม โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. ตลอดจน ผู้บริหาร กศน.ส่วนกลาง และจาก 40 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.กล่าวว่า “ ด้วยพลวัตรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน และโลกอนาคตในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มิติใหม่ทางด้านการประกอบอาชีพที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นองค์ประกอบหรือเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน และอื่น ๆ ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการในการดำเนินงาน ให้มีความพัฒนาไปมากกว่ารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งการปรับเปลี่ยนฯ ที่สำคัญประการหนึ่งที่ควรได้รับการกล่าวถึง ก็คือ การสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน (ในฐานะของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือร่วมกัน) สามารถที่จะสนองรับต่อพลวัตรและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอื่น ๆ ซึ่งเป้าหมายท้ายสุดของการดำเนินงาน ก็คือ ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี กินอิ่ม นอนอุ่น

“การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างสำนักงาน กศน. และบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานภาครัฐ อย่างสำนักงาน กศน. ได้มีความตระหนักถึงกระแสแนวคิด และวิธีการทำงานในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public – Private Partnership) ข้างต้น และมีการผลักดันแนวคิดนั้น ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งหากเราจะเปรียบเทียบความร่วมมือภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนระหว่างสำนักงาน กศน. และบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เป็นการอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ เป็นเสมือนอ่านหนังสือจบแล้ว เราได้อะไร สามารถต่อยอดสิ่งที่ได้สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความท้าทายหรือเกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร ดังนั้นการอ่านหนังสือ จึงไม่มีบทสุดท้าย และไม่มีวันจบ เพราะจะต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ กศน.สร้างหลักสูตร การศึกษาเพื่อการมีงานทำ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด โดยจะขอติดตาม เฝ้าดู เพื่อที่จะร่วมชื่นชมต่อความสำเร็จร่วมกันต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมตอนหนึ่งว่า “พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานทั้งสองขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะดำเนินงานร่วมกัน ในอันที่จะส่งเสริม และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการต่าง ๆ ที่ผลิตโดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สามารถที่จะเจาะเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดการค้าออนไลน์ในรูปแบบ E – Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพและการบริการของตัวผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างผลประกอบการที่ดี และ/หรือผลประโยชน์ทางรายได้ที่น่าพึงพอใจ ให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพของสำนักงาน กศน. พร้อมกันไป ซึ่งหากเราสามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะถือเป็นก้าวย่างที่น่าจับตามองอย่างมากของการต่อยอดการดำเนินงาน และการพัฒนาโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในปัจจุบัน” เลขาธิการ กศน.กล่าว
นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด กล่าวว่า “ วันนี้รู้สึกอบอุ่นมากตรงคำว่า “หุ้นส่วน” คำนี้เป็นคำที่สำคัญ เพราะแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกัน โดยทางบริษัทฯ จะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทําการตลาด (Marketing) และช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รวมทั้งจัดหาช่องทาง Marketing Place ในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และระบบขนส่ง (Logistics) เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ผลิต ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสํานักงาน กศน.”

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.

นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด

 

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์ ณัฐวุฒิ วากะดวน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here