Sharing

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นระดับภาค และบรรยายเรื่อง “ทิศทาง กศน.ในอนาคต” โดยมี นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในเขตภาคเหนือให้การต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. กล่าวตอนหนึ่งว่า “การจัดงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานตามนโยบายและภารกิจของ กศน.ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายไว้ ส่วนวิธีดำเนินการสู่ความสำเร็จสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้เอง ส่งผลให้มีนวัตกรรมที่หลากหลาย เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างแท้จริง และได้นำผลงานดีเด่นมาเผยแพร่เป็นเชิงประจักษ์

ขอชื่นชม สถาบัน กศน.ภาคเหนือ สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคเหนือ ที่ได้ร่วมมือกันจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้นำผลงานดีเด่นของแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นผลงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน. มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นเวทีของการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ซึ่งจากการรับฟังการรายงานของผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และจากบรรยากาศการจัดงานด้านนอก เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะพลังสามัคคี พลังความร่วมมือ ของชาว กศน.ในเขตภาคเหนือ ที่สัมผัสได้ และเห็นเป็นรูปธรรมอย่างน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆให้ยังประโยชน์แก่ผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมายของเรา ขอให้ทุกท่าน ระลึกและตั้งมั่นในความรู้ ความสามารถที่ท่านมี ถ้าพวกเราในวันนี้ไม่พัฒนาการศึกษา พัฒนาเนื้องานของ กศน. เราจะไม่เหลืออะไรให้สานต่อ โดยเฉพาะการมาอยู่ กศน.นั้น ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ ขอให้ทุกท่านตระหนัก และมีจิตสำนึกในความเป็น “คน กศน. เป็นครู กศน. “ เพราะถ้าคนทำงานเป็นคนไร้อุดมการณ์ของความเป็นครู ก็เสมือนว่าได้หมดความเป็นคน ณ วันนั้นแล้ว อีกทั้ง ” สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการศึกษา คือ การไม่รู้ว่าตัวเองรู้อะไร แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้ “ นั่นเอง

ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันสร้าง สานต่อและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการผลักดัน พัฒนาการศึกษา เรียนรู้ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน ในทุกมิติ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ช่วยกันเติมเต็มสิ่งต่างๆร่วมกันจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่ความสำเร็จที่จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป “รองเลขาธิการ กศน.กล่าว

จากนั้นในช่วงบ่าย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการเสวนา “Best Practice บทเรียนจาก 6 G” และรับฟังการนําเสนองานวิจัย/แนวปฏิบัติที่ดี กพด. 6 ด้าน/คลินิกงานวิจัย ตลอดจนชมนิทรรศการผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์อาชีพ ของ สำนักงาน กศน.ในเขตภาคเหนือพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. อย่างเป็นกันเอง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสังกัด กศน.ในเขตภาคเหนือ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนางานการศึกษาบนพื้นที่สูง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาและนำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการ​เรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรม​การเรียนรู้อื่น ๆ ที่ สนใจ เช่น การเสนอขอเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 การนำเสนองานวิจัยและคลินิก​งานวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มี การถ่ายทอดสด Facebook Live จากห้องประชุมย่อยทั้ง3 ห้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการรับชมแก่ผู้ที่สนใจและเครือข่ายอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here