Sharing

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครผู้ที่จะลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นวันแรก ภาพรวมการรับสมัครทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่จังหวัดอำนานเจริญ มีตัวเต็งที่น่าสนใจ คือกลุ่ม “ภูมิใจไทอำนาจ” นำทีมโดย วันเพ็ญ ตั้งสกุล ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.อำนาจเจริญ ได้หมายเลข3 พร้อมด้วยทีมผู้สมัคร ส.อบจ.อำนาจเจริญ กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ จำนวน 24 เขต 7 อำเภอ ดังนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เบอร์ 3 ทั้งอำเภอ

เขต 1 นายวิชัย แสวงสุข เบอร์ 3

เขต 2 นายสิทธิกร วันทนียกุล เบอร์ 3

เขต 3 นายสมพงษ์ กองแก้ว เบอร์ 3

เขต 4 นายแสงจันทร์ นิ้วทอง เบอร์ 3

เขต 5 นายประวิทย์ สียาเทพ เบอร์ 3

เขต 6 นายทศพันธ์ จารุจิตร เบอร์ 3

เขต 7 นายธรรมรักษ์ สันตะวงค์ เบอร์ 3

เขต 8 นายธงชัย ดอกไม้ เบอร์ 3

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน เบอร์ 3 ทั้งอำเภอ

เขต 1 นายชัยกันต์ พลหาญ เบอร์ 3

เขต 2 นายทองอินทร์ หน่อแก้ว เบอร์ 3

เขต 3 ส.ต.ธนบัตร รักธรรม เบอร์ 3

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อำนาจเจริญ อำเภอเสนางคนิคม เบอร์ 3 ทั้งอำเภอ

เขต 1 นายชาตรี ศรีจันทร์ เบอร์ 3

เขต 2 นางสาวนันทิยาพร ราษดี เบอร์ 3

เขต 3 นายอ่อนสี บัวภาเรือง เบอร์ 3

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน เบอร์ 3 ทั้งอำเภอ

เขต 1 นายศุภโชค ชานนท์ เบอร์ 3

เขต 2 นางสาวชัญชดา สายมงคล เบอร์ 3

เขต 3 นายวิทูรย์ ชาวโพนทอง เบอร์ 3

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อำนาจเจริญ อำเภอปทุมราชวงศา

เขต 1 นายไสว จำปานนท์ เบอร์ 4

เขต 2 นางสาวผุสดี หลานท้าว เบอร์ 3

เขต 3 นายวีระชาติ มณีสาย เบอร์ 3

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ เบอร์ 3 ทั้งอำเภอ

เขต 1 นายพีระพล มูลเกษร เบอร์ 3

เขต 2 นายนิยม อรไชยพาณิชกุล เบอร์ 3

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.อำนาจเจริญ อำเภอพนา เบอร์ 3 ทั้งอำเภอ

เขต 1 นายภรัณยู ทนงค์ เบอร์ 3

เขต 2 นายนรินทร์ ถาพร  เบอร์ 3

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here