Sharing

นายวรัท พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคน โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่น

สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถเลือกรับบริการได้หลากหลายตามความต้องการของตนเองเพื่อให้ได้รับความรู้    ความเข้าใจในทุกมิติ ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กศน. มีกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาในทุกช่วงวัย อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกันก็ยังส่งผลต่อบริบทในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และระบบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน วางแผนโครงสร้าง ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่สามารถอัพเดท เพิ่มบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมความรู้ของผู้เรียน สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้คนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านการศึกษา ทักษะชีวิต  สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โดยในระยะแรกเราได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขึ้น  2 เรื่อง คือ การเรียนรู้กัญชาและกัญชง อย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน และการเรียนรู้ สู้ภัยโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รู้จักโทษและประโยชน์ในการรักษาโรค และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจในด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ที่คนไทยทุกคนยังต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิด  ซึ่งในบทเรียนนี้นอกจากจะมีคลังความรู้  ใบความรู้ในรูปแบบ E-book และอินโฟกราฟิกที่สวยงามเข้าใจง่าย มาช่วยส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ในการดูแลและป้องกันสุขภาพแล้ว ยังมีแบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินทักษะการเรียนรู้ และถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ อีกด้วย สำหรับสถานศึกษาในสังกัด กศน.สามารถแนะนำให้นักศึกษา กศน.ที่เข้ามาศึกษาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเสนอเป็นโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ตามความสนใจ

โดย ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.  เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ความรู้สำหรับ ประชาชนทั่วไป  นักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา  ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา  รองรับกับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการตามกลุ่มเป้าหมาย และมีระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินการใช้งานระบบ และที่สำคัญที่สุด คือ เราได้ออกแบบให้มีระบบรักษาความปลอดภัย SSL  ให้กับ web Server เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาและทกสอบความรู้กับเราอีกด้วย นอกจากนี้เราจะมีการขยายช่องทางการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพลิเคชั่น On Mobile ในชื่อเรียนรู้กับ ONIE Learn  ในระบบ Android   โดยสามารถดาวน์โหลด ผ่าน google play store  ถือว่าเป็นการเข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเป็นอย่างดี

ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน กศน.จะพัฒนาจัดทำสื่อและองค์ความรู้ในเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์และอยู่ในความสนใจของประชาชนผ่านบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์มาเผยแพร่ต่อไป

หวังว่าบทเรียนออนไลน์ เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านต่างๆให้แก่คนไทยทุกช่วงวัย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกทุกที่ทุกเวลาได้อย่างแท้จริง” เลขาธิการ กศน.กล่าว

 

http://onielearn.nfe.go.th/

 

นายวรัท พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน.

 

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here