Sharing

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประธานเปิดการอบรม หลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง ในรูปแบบของการฝึกอบรมทางไกล ให้กับบุคลากรระดับหัวหน้างาน ครู อาจารย์จากกระทรวงข่าวสาร วัฒนธรรม ท่องเที่ยว นครหลวงเวียงจันทน์ กรมข่าวสาร วัฒนธรรม ท่องเที่ยวนครเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ เชียงขวาง หลวงพระบาง จำป่าสัก บอลิคำไซ สะหวันนะเขต คำม่วน หัวพัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาลัยลาวนานาชาติ มหาวิทยาลัยจำป่าสัก สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 26 คน

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผอ.สพช. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มประเทศ GMS ต่างมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและงดเว้นการเดินทางออกนอกประเทศ ทำให้กระบวนการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติไม่สามารถดำเนินการได้ตามความต้องการของกลุ่มประเทศ GMS สพช.จึงได้ปรับแผนการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับแผนจากการฝึกอบรมปกติเป็นการฝึกอบรมรูปแบบการฝึกอบรมทางไกล หรือฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกยังคงเดินหน้าในการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือ พัฒนาประเทศของตนต่อไปได้ โดยการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

นางสาวสุขศรี กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สพช.ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม และเพื่อให้การฝึกอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้มีการจัดเตรียมบุคลากรผู้ทำหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ซักซ้อมกระบวนงาน และทดสอบระบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้และทักษะฝีมืออย่างครบถ้วนตามหัวข้อของหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here