Sharing

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดรับกับแนวคิดของกระทรวงแรงงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 . นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัยชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ซึ่งเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ของกระทรวงแรงงานรักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้าภายใต้แนวคิด แคมเปญฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน  เพื่อมุ่งหวังให้บุคคลากรในสถานประกอบกิจการ อันประกอบด้วยลูกจ้าง นายจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ของการลดการประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทำงานลงหรือไม่เกิดขึ้น โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระผมขอชื่นชม และขอขอบคุณบริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์  ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการมอบของขวัญปีใหม่ 2564 โดยจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดรับกับแนวคิดของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งหวังพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีคุณภาพชีวิตด้านแรงงานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้สถานประกอบกิจการ ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นลักษณะของการบรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎี ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดย บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเป็นหนึ่งหน่วยฝึกอบรมใน 205 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการมอบของขวัญให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยลูกจ้าง นายจ้าง จำนวน 120 คน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here