Sharing

20 มี..64 ดร.กมล  รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องความคาดหวังของสังคมต่อนักบริหารการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร ในหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กรทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11 ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวถึงภาพการศึกษาไทยในยุค Disruption ตอนหนึ่งว่าปัจจุบันการศึกษาไทยในที่ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม ทั้งในแง่ของผลผลิต หลักสูตรและในระบบบริหารจัดการ เพราะถูก  Disruption จากภัยคุกคามใหม่ เช่น เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ Covid-19  สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งมีข้อมูลจากยูนิเซฟ ว่าปัจจุบันจำนวนเด็กทั่วโลกหายไปจากระบบการศึกษามีมากถึง 24 ล้านคน ชี้ให้เห็นประการหนึ่งถึงนิยามหรือภาพจำของการศึกษา หรือโรงเรียนกำลังจะค่อยๆหายไปจากระบบและกำลังเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าการศึกษาในอนาคตจะเน้นไปสู่ผู้ที่มีโอกาสและมีความพร้อมมากกว่า ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาไปถึงเป้าหมาย ผู้บริหารการศึกษาต้องสร้างระบบสังคมที่เป็นประชาธิปไตย จัดการศึกษาเพื่อคนส่วนใหญ่โดยมีวิสัยทัศน์และทิศทางจัดการศึกษาที่ชัดเจน มีหลักสูตรทันสมัยตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาทั้งระบบและครบวงจรดร.กมล กล่าว

 


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here