รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ ขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะของสถานประกอบการต้นแบบในจังหวัดชลบุรี

Sharing

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน” สนับสนุนให้สถานประกอบการได้มีการพัฒนาในทุกรูปแบบ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กร โครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน” สนับสนุนให้สถานประกอบการได้มีการพัฒนาในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบที่คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจในงานที่ทำ เกิดการสร้างรายได้ สร้างความสุข มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมโนโวเทลมารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยนายสุรชัย กล่าวว่า โครงการสร้างต้นแบบองค์กรแห่งความสุข เป็นโครงการที่สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานในด้านการดูแลบุคลากรกระทรวงแรงงาน และผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรัฐบาลได้มีส่วนผลักดันเป้าหมายดังกล่าวในเวทีสหประชาชาติ คือ การยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“การที่กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน (สนปปร.) ดำเนินโครงการ “สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สู่ความยั่งยืน” โดยได้เชิญสถานประกอบการที่มีความพร้อมด้าน Healthy ด้าน Safety และมีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในการดูแลคุณภาพชีวิตคนทำงาน ถือเป็นสิ่งที่ดี วันนี้จึงถือเป็นการเปิดตัวหรือ Kick off การขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะของสถานประกอบการต้นแบบในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนำร้อง จำนวน 23 แห่ง” นายสุรชัย กล่าวในตอนท้าย


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img