Sharing

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา นำทีมหน่วยงานในสังกัด อาสาสมัครแรงงาน ร่วมมอบสิ่งของบริจาค เครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ ป้องกันภัย
โควิด-19 เพื่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่ได้นำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน จากต.แม่ใส ต.แม่นาเรือ ต.บ้านสาง และต.ท่าจำปี รวม 10 คน เข้าร่วมมอบสิ่งของบริจาค เครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีคุณอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ คุณธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรม​บำบัดชำนาญการ และคุณปาริชาติ ศิริสัฒนา พยาบาลวิขาชีพชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยารับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยนางรภัสสา กล่าวว่า ในวันนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทนรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “อาสาสมัครแรงงานร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” ให้กับโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลในพื้นที่

นางรภัสสา กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปให้มีอุปกรณ์
ที่เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยสิ่งของที่นำมาบริจาค ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,225 ชิ้น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml.จำนวน 10 ขวด

“โครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19 ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 อีกด้วย”นางรภัสสา กล่าวในท้ายสุด


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here