Sharing

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) จัดการฝึกอบรมทางไกล สาขาการวางแผนธุรกิจ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการ เสริมความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจ สร้างความมั่นคงช่วงวิกฤต Covid-19 ฝึกวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564

น.ส.สุขศรี ไล่กสิกรรม ผอ.สพช. กล่าวให้ข้อมูลว่า ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาประเทศไทย ประสบปัญหาวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ระลอกที่ 3 ทำให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบกิจการ ทางสถาบันทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงพิจารณาแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ จึงได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจในยุค New Normal เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจให้ดำเนินกิจการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผอ.สุขศรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ สถาบันฯ ได้มีการปรับกระบวนการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมแบบปกติ ที่ผู้เข้าอบรมต้องเดินทางมาฝึกที่สถาบัน เป็นรูปแบบฝึกอบรมทางไกล (Online) ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เว้นระยะห่าง และงดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยการอบรม Online ครั้งนี้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจเข้ารับการฝึกเป็นอย่างดี เนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทาง การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ก็สามารถเข้าฝึกอบรมได้ และที่สำคัญเป็นหลักสูตร ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ด้านนายสุรศักดิ์ บุญอาจ ผู้เข้ารับฝึกอบรมจากจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นอาจารย์จากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประกอบธุรกิจบ้านเช่า กล่าวถึงการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า การเข้าฝึกอบรมคร้้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้สำหรับการสอนในหัวข้อ การสื่อสารธุรกิจ ในหลักสูตรปรับปรุงของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจบ้านเช่าของตนเอง เป็นการพัฒนาการสอนในคณะฯ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ในการประกอบธุรกิจของครอบครัว ต่อไป
สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณทาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และคณะวิทยากร ที่ถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ และเชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าฝึกอบรมท่านอื่นๆด้วยเช่นกัน

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมในสาขาอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-777471 ในวันและเวลาราชการ หรือ ติดตามข่าวสารการสมัครฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย http://www.dsd.go.th/Chiangsaen :Facebook : IISDDSD


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here