“สถาบันฯ นานาชาติ” พัฒนาอาชีพผู้สอนออนไลน์ เสริมทักษะพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”

Sharing

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมทักษะด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมทางไกล (Online Training) หลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (Professional Training of Trainer) ให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สอน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทย จำนวน 53 คน เพื่อเสริมทักษะด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ (English Course) ซึ่งใช้กระบวนการฝึกอบรมรูปแบบทางไกล หรือฝึกอบรมออนไลน์ (Online Training) ทั้งนี้ มีกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) จำนวน 3 ประเทศ ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 16 คนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 25 คน และประเทศไทย จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 (30 ชั่วโมง) ส่งสัญญาณจากห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุขศรีฯ ผอ.สพช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นความต้องการโดยตรงของทั้ง 3 ประเทศ ที่จะพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอาชีพผู้สอน ให้มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาง สพช. ได้ประสานงานและได้รับความร่วมมือจากทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างดี ในส่วนของคนไทยที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้านการสอนโดยตรง ทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน โดย สพช.ได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ลงทางสื่อโซเชียลหลักของ สพช. ทำให้มีคนไทยสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย จึงนับได้ว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนรู้กระบวนการสอนของทั้ง 3 ประเทศ เป็นการสร้างผู้สอนมืออาชีพ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวสุขศรีฯ ผอ.สพช. กล่าว


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img