Sharing

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมทักษะด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมทางไกล (Online Training) หลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (Professional Training of Trainer) ให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สอน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทย จำนวน 53 คน เพื่อเสริมทักษะด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ (English Course) ซึ่งใช้กระบวนการฝึกอบรมรูปแบบทางไกล หรือฝึกอบรมออนไลน์ (Online Training) ทั้งนี้ มีกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) จำนวน 3 ประเทศ ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 16 คนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 25 คน และประเทศไทย จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 (30 ชั่วโมง) ส่งสัญญาณจากห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุขศรีฯ ผอ.สพช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นความต้องการโดยตรงของทั้ง 3 ประเทศ ที่จะพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอาชีพผู้สอน ให้มีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาง สพช. ได้ประสานงานและได้รับความร่วมมือจากทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างดี ในส่วนของคนไทยที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้านการสอนโดยตรง ทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน โดย สพช.ได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ลงทางสื่อโซเชียลหลักของ สพช. ทำให้มีคนไทยสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย จึงนับได้ว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนรู้กระบวนการสอนของทั้ง 3 ประเทศ เป็นการสร้างผู้สอนมืออาชีพ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวสุขศรีฯ ผอ.สพช. กล่าว


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here