สพช. เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 2 ประเทศในบริบทพื้นที่ชายแดน

Sharing

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของ 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย โดยบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านกระบวนการฝึกอบรมทางไกล (online) โดยโปรแกรม Zoom ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC บิสคลับ ประเทศไทย วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาการค้าและอุตสาหกรรม สปป.ลาว ดำเนินการเปิดอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่ในบริบทพื้นที่ชายแดน (Professional MSME Entrepreneurship Development in Admiration and Modern Business Management in Border Areas)

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรม ทุกพื้นที่ ทุกประเทศ ผนวกกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งเร่งรัดให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากเป็นเช่นนั้นแล้วจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการมีภูมิต้านทานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่ในบริบทพื้นที่ชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับตัวและรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ตลอดจนเข้าถึงเทคโนโลยี ก้าวทันยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านกระบวนการฝึกอบรม ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ /เครือข่ายธุรกิจ MOC บิสคลับ ประเทศไทย วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาการค้าและอุตสาหกรรม สปป.ลาว

ผอ.สุขศรีฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมทางไกล (online) โดยโปรแกรม Zoom ดำเนินการในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชน จำนวน 80 คน ซึ่งเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ด้านการค้า ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย จังหวัดชายแดนของ 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 12 แขวง (1. บ่อแก้ว 2. หลวงน้ำทา 3. อุดมไซ 4. ไชยบุรี 5. หลวงพระบาง 6. นครหลวงเวียงจันทน์ 7. สะหวันนะเขต 8. บอลิคำไซ 9. หัวพัน 10. อัดทะปือ 11. เชียงขวาง และ 12. พงสาลี) และประเทศไทย 11 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย (1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. อุตรดิตถ์ 4. กำแพงเพชร 5. กรุงเทพฯ 6. มุกดาหาร 7. ฉะเชิงเทรา 8. สมุทรปราการ 9. ชลบุรี 10. ลพบุรี และ 11. ชุมพร)

หากมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5377 7471 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่ facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img