ก.แรงงงาน มอบ 176 รางวัล การันตีสถานประกอบกิจการ จ.ปทุมธานี ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี

Sharing

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 .นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “Pathum Thani Labour Excellence Award 2021” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี ประจำปี .. 2564 โดยมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี ห้องแกรนด์บอลรูม ทินิดี โฮเท็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี

นางสาวบุปผา กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการผลักดันและสร้างความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นในวงการแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล โดยได้ดำเนินการพัฒนาสถานประกอบกิจการและศักยภาพของผู้ใช้แรงงาน ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสมานฉันท์ปรองดอง ตลอดจนมุ่งพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีความแข็งแกร่ง และรองรับการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค แม้จะเกิดการระบาดของโควิด-19 กระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนดูแลสถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงานให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการทุกแห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้ เพราะสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งเป็นกลไกสำคัญของภาคการผลิตที่ส่งเสริมให้มีการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน หากสถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตามหลักสากลย่อมส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืนต่อไป

สำหรับรางวัลที่มอบให้สถานประกอบกิจการ มีจำนวน 176 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 66 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศ จำนวน 32 รางวัล รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(..) มอบให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน ผลงานสวนอุตสาหกรรมต้นแบบ Good Labour Practice: GLP” จำนวน 1 รางวัล รางวัลโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 รางวัล รางวัลเชิดชูสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 5 ปี และ 15 ปี จำนวน 2 รางวัล รางวัลสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี จำนวน 21 รางวัล รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 18 รางวัล ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่นำตราสัญลักษณ์ GLP ไปใช้ในการบริหารจำนวน 4 แห่ง เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี .. 2564 จำนวน 12 แห่ง เกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จำนวน 13 แห่ง และเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 5 แห่ง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img