รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดประชุมใหญ่ของสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20/2564

Sharing

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดประชุมใหญ่ของสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) ครั้งที่ 20/2564 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน

          

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัยชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ของสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) ครั้งที่ 20/2564 โดยมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

          

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลและการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานไทย โดยได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และกำกับดูแล เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น อันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคง ด้านแรงงานในการสร้างผลิตภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกว้าง  กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน และได้ดำเนินการในทุกมิติเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุค New Normal การส่งเสริมการมีงานทำ โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน โครงการ Factory Sandbox การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัดและให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้างผ่านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และการบริหารจัดการแรงงาน ข้ามชาติ 3 สัญชาติ ให้ทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ    โรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 และสามารถกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้ตามปกติ

          

สำหรับ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หรือ TEAM จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มขององค์กรสมาชิกที่หลากหลาย ทั้งสหภาพแรงงาน และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมาได้ร่วมกันบริหารงานเพื่อคนทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการสนับสนุน ช่วยเหลือและทำกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และสามารถดำเนินงานมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นถึงความสมานสามัคคีของสมาชิกและการเป็นองค์กรที่มีบทบาทเข้มแข็งเพื่อคนทำงาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาพันธ์แรงงานฯ จะมุ่งมั่นรักษาความสามัคคีนี้ไว้ และร่วมมือกับภาครัฐและสถานประกอบกิจการ ในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งด้านแรงงาน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถยืนหยัดและฟันฝ่าอุปสรรคในภาวะวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img