รมว.แรงงาน มอบ ปลัดฯ บุญชอบ ร่วมคณะ “บิ๊กป้อม” เยือนโคราช เยี่ยมวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Sharing

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสุขาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา มอบสิทธิในที่ดินทำกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำมูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ

นายบุญชอบ กล่าวว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะของท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา มอบสิทธิในที่ดินทำกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นหนี่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ด้วยการเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ให้พิจารณาภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสนับสนุนในการดำเนินภารกิจ โดยเฉพาะการสร้างแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ ยกระดับฝีมือให้มีทักษะที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกระทรวงแรงงานมีภารกิจในด้านการจัดหางาน การพัฒนาพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองสวัสดิการแก่ผู้ทำงานในระบบและนอกระบบ การช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงานมีหน่วยงานทุกจังหวัด เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของการขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img