รองปลัด ก.แรงงาน เปิดโครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Sharing

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมิน ITA และสามารถนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อยกระดับการประเมินด้านธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐาน การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” โดย นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันทุจริตชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img