สรจ.สมุทรสงคราม หารือกลุ่มย่อยร่วมไตรภาคี เตรียมพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ปี 65

Sharing

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 2 คน สำหรับแนวทางการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อติดตามประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านแรงงานของจังหวัด การชี้แจงแผนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 และกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2565 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดอีกด้วย

นางรภัสสา กล่าวว่า ในวันนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เชิญผู้แทนฝ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และฝ่ายนายจ้าง จากบริษัท ธนโชติ อินเตอร์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด,บริษัท กุหลาบฟู้ดส์ จำกัด และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จากบริษัท โรงน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด บริษัท สยามสตีลเวอร์ค จำกัด ฝ่ายละ 2 คน มาร่วมหารือประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ที่ประชุมได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างกันทั้ง 3 ฝ่าย ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันในระบบไตรภาคีของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ซึ่ง สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามจะได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ เสนอให้ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างรับทราบ และคณะกรรมการค่าจ้างในส่วนกลางพิจารณา ต่อไป


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img