“ดุสิตโพล” เผย ปชช. กว่าครึ่ง ยอมรับวิถีดูด ชี้เป็นเรื่องปกติการเมืองไทย

Sharing

กระแสข่าวการดูด ส.ส. กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงนี้ โดยเฉพาะกรณีที่มีนักวิชาการ และนักการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยหรือไม่ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี ส.ส. ที่ย้ายพรรคหรือถูกดูด “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,158 คน ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี การดูด ส.ส.ของแวดวงการเมืองไทย ณ วันนี้
อันดับ 1   เป็นเรื่องปกติของการเมืองไทย ที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้น                                 50.94%
อันดับ 2   แต่ละพรรคมีการแข่งขันกัน เสนอผลประโยชน์ให้กับ ส.ส.                            24.82%
อันดับ 3   ไม่น่าเกิดขึ้น ไม่สร้างสรรค์ ทำให้การเมืองไม่พัฒนา                                  21.79%
อันดับ 4   มีทั้งผลดีผลเสีย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน                                        15.87%
อันดับ 5   พรรคการเมืองต้องการรักษาอำนาจ ต้องการคนที่น่าจะชนะการเลือกตั้ง             11.83%

2. “ข้อดี” ของการดูด ส.ส. ตามระบอบประชาธิปไตย คือ
อันดับ 1   พรรคการเมืองได้จำนวน ส.ส. เพิ่มมากขึ้น ได้ฐานเสียงตามที่ต้องการ              41.51%
อันดับ 2   เกิดการแข่งขัน มีความหลากหลาย ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น                      37.83%
อันดับ 3   เป็นการหมุนเวียน ส.ส. ทำให้พรรคมีคนเก่งมากขึ้น                                    7.61%

3. “ข้อเสีย” ของการดูด ส.ส. ตามระบอบประชาธิปไตย คือ
อันดับ 1   เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกัน                            54.36%
อันดับ 2   การเมืองไม่เข้มแข็ง ไม่มีจุดยืน ขาดอุดมการณ์                                       36.92%
อันดับ 3   ขาดความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ไม่ดี                                                   29.06%

4. ในความคิดของประชาชน การดูด ส.ส. เป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยหรือไม่?
อันดับ 1   ไม่ขัดหลักประชาธิปไตย                                                                 44.21%
เพราะ เป็นเรื่องที่มีมานาน เคยเกิดขึ้น ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง นักการเมืองมีสิทธิที่จะเลือก

อันดับ 2   ไม่แน่ใจ                                                                                   35.15%
เพราะ ต้องดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง มีทั้งข้อดีข้อเสีย ต้องพิจารณาหลายด้าน
อันดับ 3   ขัดหลักประชาธิปไตย                                                                    20.64%
เพราะ ไม่ควรทำ เป็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม

5. ผลจากการดูด ส.ส. ครั้งนี้ สะท้อนการเมืองไทยในลักษณะใด
อันดับ 1   การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์                                         45.82%
อันดับ 2   เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง ต้องการสืบทอดอำนาจ                                  32.58%
อันดับ 3   การเมืองไม่พัฒนา เหมือนอดีตที่ผ่านมา ประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า                  20.21%
อันดับ 4   พฤติกรรมนักการเมืองเหมือนเดิม ไม่มีอุดมการณ์                                     15.85%
อันดับ 5   ถึงเวลาต้องปฏิรูปการเมืองให้มีคุณภาพ เข้มแข็ง                                      12.72%

6. กรณี ส.ส. ที่ย้ายพรรคหรือถูกดูด มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส.ของประชาชนหรือไม่?
อันดับ 1   ไม่มีผล                                                                                   58.81%
เพราะ ดูที่ตัวบุคคล เลือกจากพรรคที่ชอบ สามารถพิจารณาตัดสินใจเองได้ ดูจากประวัติ ผลงานที่ผ่านมา
อันดับ 2   มีผล                                                                                      41.19%
เพราะ ต้องพิจารณาตัดสินใจ เกิดความลังเล ไม่แน่ใจ รู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัว ส.ส. ที่ย้าย ทำให้เบื่อหน่าย


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img