สั่งรับมือภัยแล้ง เอลนีโญ่ ! “อนุทิน” ตรวจเยี่ยมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Sharing

สั่งรับมือภัยแล้ง เอลนีโญ่ ! “อนุทิน” ตรวจเยี่ยมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

25 กันยายน 2566 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

นายอนุทิน กล่าวตอนหนึ่งว่า หน่วยงานนี้ ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการรับมือกับภัยพิบัติที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ โดยเฉพาะเมื่อสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย จึงขอมอบแนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเอลนีโญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้งปีหน้า จึงขอให้จังหวัดเร่งกักเก็บน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้ตลอดปี

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอให้ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ รวมถึงเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัด

3. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอให้จังหวัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กำหนดมาตรการและแนวทางการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ได้แก่

ให้มีป้ายแจ้งเตือน ป้ายบอกทางอพยพหลายภาษา ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้ว ให้นักท่องเที่ยว

ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ

ให้จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลประสานผู้ประกอบการจัดให้มี Lifeguard หรือ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชายฝั่ง เป็นต้น

4. ความปลอดภัยทางถนน ขอให้ยึดเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ให้เหลือ 12 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายใน พ.ศ. 2570

5. การยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ขอให้มุ่งเน้นให้ความรู้ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการจัดการสาธารณภัย

“ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้ง และปัญหาอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ซึ่งกระทบกับชีวิตประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องเตรียมความพร้อม ต้องมีแผนรับมือ และต้องมีแผนเผชิญเหตุอย่างทันท่วงที ขอให้เป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจัง”

#Ringsideการเมือง


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img