เปิดตัว “ผ้ายกลายหัวนะโม” solf power ใหม่เมืองคอน

Sharing

เปิดตัว “ผ้ายกลายหัวนะโม” solf power ใหม่เมืองคอน
รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดตัวผ้ายกลายหัวนะโม เมืองนครฯ หลังจากได้วิจัยพัฒนาลายผ้ามากว่า 3 ปี ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ และ ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่นนครศรีฯ พบว่าเมืองนครศรีฯมีผ้ายกเป็นผ้าทอโบราณของท้องถิ่นที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด เป็นผ้าทอที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวนครศรีฯมาถึงปัจจุบัน
แต่ที่ผ่านมา พบว่าในรอบ 200 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการพัฒนาลายผ้ายกขึ้นมาใหม่เลย จึงมีอยู่เพียง 4 ลายหลัก คือ ลายพันธุ์ไม้ ลายเลขาคณิต ลายสัตว์ และ ลายเบ็ดเตล็ด
จึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนาลายผ้ายกขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างต่อยอดการอนุรักษ์แนวใหม่ที่ไปไกลว่าการรักษาให้อยู่แบบคงเดิม ในแนวคิด local solf power ต้องการพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์แบบใหม่ ให้เป็นการอนุรักษ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้ผืนผ้าลายผ้าได้เล่าเรื่อง local story สร้างความภาคภูมิใจให้คนในท้องถิ่น เป็น solf power ใหม่ของจังหวัดนครศรีฯ
ในการพัฒนาลายใหม่ได้นำเอาเอกลักษณ์ของคนภาคใต้ คือ “หัวนะโม” มาใส่ในผืนผ้ายกโบราณ
ซึ่งชาวปักษ์ใต้มีความเชื่อในเรื่องหัวนะโมว่าเป็นสิ่งมงคล เรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การป้อง กันภยันอันตราย จนไปถึงเมตตามหานิยม
จากฐานคติความเชื่อเรื่อง “หัวนะโม” จึงเห็นเป็นการพัฒนาลายผ้าที่มีความหมาย มีคุณค่าทั้งด้านจิตใจ ประวัติศาสตร์ และ มูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการอนุรักษ์ต่อยอดทางวัฒนธรรม
ทั้งนี้ หลังจากวิจัยพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยอยากให้ทางราชการนำผลงานวิจัยนี้ไปให้บริการสังคมต่อไป เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทอผ้าลายหัวนะโม คิดประดิษฐ์ต่อยอดในการตัดเย็บเพื่อสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป

Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img