โปรดเกล้าฯ 5 กกต.ชุดใหม่ “อิทธิพร” ผงาดเป็นประธาน

Sharing

วันนี้ (๑๕ ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนห้าคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้าคนได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

๑. นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง

๒. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

๓. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

๔. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

๕. นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img