ข้อมูลใหม่ ! รองประธาน สนช. ชี้ เลือกตั้งไม่เกิน 9 พ.ค. 62

Sharing

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  กล่าว ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับการขับเคลื่อนโรดแม็ปการเลือกตั้ง”ใจความตอนหนึ่ง ว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดภารกิจสำคัญของ สนช.ขับเคลื่อนภารกิจของประเทศชาติ คือ การจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต้องร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ก่อนส่ง สนช.พิจารณาแต่ละฉบับให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับนั้น ในแต่ละฉบับได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรรหา กกต.ใหม่ทั้งชุด กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดกติกามุ่งหวังปฏิรูประบบการเมืองให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันการเมืองของประชาชน

โดยเฉพาะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. แม้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ในมาตรา 2 ได้เขียนให้ชะลอการบังคับใช้กฎหมายอีก 90 วัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำกระบวนการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ จะมีผลใช้บังคับ วันที่ 10 ธ.ค. 61 จะเริ่มนับ 1 ไปอีก 150 วันเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นกรอบการเลือกตั้งสามารถขยับได้ แต่ไม่เกินวันที่ 9 พ.ค. 62

นอกจากนี้ สนช.ยังมีอีก 1 ภารกิจ คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ผ่านมาได้เดินสายลงพื้นที่ พร้อมจัดอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง

ขอบคุณ : ผู้จัดการ


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img