อู้ฟู่งบฯกทม.ปี62 แปดหมื่นล้าน งบฯกลางยุคผู้ว่าฯ”อัศวิน”พุ่งหมื่นแปดพันล้าน

Sharing

รายงานข่าวเปิดเผยว่า  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้โดย ความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ใน ข้อ 3 ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,445,801,000 บาท โดยใน ข้อ 4 ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ตั้งเป็นจำนวน 80,000,000,000 บาท อาทิรายจ่ายประจำ จำนวน 80,000,000,000 บาท เช่น งบกลาง รวม 18,930,981,019 บาท

และ ข้อ5 งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครให้ตั้งเป็นจำนวน 445,801,000 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน 299,202,000 บาท และรายจ่ายพิเศษ จำนวน 146,599,000 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่น่าสนใจเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล 4,915,036,600 บาท เงินสำรองจ่ายทั่วไป 1,900 ล้านบาท กรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น 600 ล้านบาท กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม 600 ล้านบาท กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร 700 ล้านบาท เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง 3,168,000,000 บาท เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2,700,000,000 บาท

โดยเขตลาดกระบังได้รับงบประมาณ 571 ล้าน ส่วนเขตที่ได้รับน้อยสุดคือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รวม 196 ล้านบาท ส่วนสำนักที่ได้งบมากที่สุดคือ สำนักการโยธา รวม 9,900 ล้านบาท สำนักสิ่งแวดล้อม 7,052 ล้านบาท สำนักการระบายน้ำ รวม 4,749 ล้านบาท

 

 


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img