พรรคภูมิใจไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 รับรองข้อบังคับพรรค เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ และ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง

Sharing

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 พรรคภูมิใจไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2561 โดยมีนายอนุทิน  ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในที่ประชุม มีกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรคภูมิใจไทย และผู้ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

โดยการพิจารณาในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายพรรค จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมีการลงคะแนนลับ ได้ผลการลงคะแนนดังนี้

หัวหน้าพรรค    นายอนุทิน  ชาญวีรกูล

รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1    นายทรงศักดิ์  ทองศรี

รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2    นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา

รองหัวหน้าพรรค คนที่ 3    นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร

รองหัวหน้าพรรค คนที่ 4   นายชาดา   ไทยเศรษฐ์

เลขาธิการพรรค    นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ

รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1   นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์

รองเลขาธิการพรรค คนที่ 2   นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ

เหรัญญิกพรรค     นางนาที  รัชกิจประการ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค   นายศุภชัย  ใจสมุทร

กรรมการบริหารอื่นของพรรค นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม

นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล

นายมานิตย์  ภาวสุทธิ์

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมีผลการลงมติเป็นดังนี้

 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 2. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
 3. นางนาที รัชกิจประการ
 4. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
 5. นายศุภชัย โพธิ์สุ
 6. นายชาญ พวงเพ็ชร์
 7. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
 8. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
 9. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
 10. นายธีระชัย แสนแก้ว
 11. นายทิวา การกระสัง

Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img