“ซูเปอร์โพล” แนะ ฝ่ายการเมืองชู “คนเก่ง” เป็นจุดขาย ชี้ประชาชนเบื่อ “คนดี” เพราะไม่ทำให้ชีวิตพัฒนาขึ้น

Sharing

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า ซูเปอร์โพลได้นำเสนอผลโพล เรื่อง ลักษณะต้นแบบผู้นำประเทศที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 1,061 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-20 ต.ค.61 ที่ผ่านมา พบว่าลักษณะต้นแบบผู้นำประเทศที่ดีในสายตาประชาชน พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 25.8 ระบุ ทำให้เศรษฐกิจดี รองลงมาคือ ร้อยละ 21.6 ทำงานเร็ว แก้ปัญหาได้ตรงจุด เช่น ทำให้ประชาชนมีกินไม่ขัดสน มีความปลอดภัย ไร้อาชญากรรม ลดยาเสพติด มีการศึกษาดี สุขภาพแข็งแรง และบ้านเมืองเจริญ เป็นต้นร้อยละ 21.3 ระบุ ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 20.2 ระบุเข้าถึงประชาชน ดูแลคนรากหญ้า และร้อยละ 11.1 ระบุอื่นๆ ได้แก่ เด็ดขาด ฉะฉาน มีความเป็นผู้นำ มีอุดมการณ์ สุขุมรอบคอบ ฉลาดรอบรู้ บริหารงานเก่ง ฯลฯ

อย่างไรก็ตามลักษณะที่นักการเมืองกำลังมุ่งนำเสนอตัวตนมากที่สุด พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 21.3 ระบุ แสดงตนว่า ซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือ ร้อยละ 21.0 ระบุ ทำบ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 20.7 ระบุ ทำให้เศรษฐกิจดี และร้อยละ 20.1 ระบุ เด็ดขาด ฉะฉาน มีความเป็นผู้นำ และร้อยละ 16.9 ระบุอื่นๆ ได้แก่ บริหารงานเก่ง แสดงอำนาจน่าเกรงขาม มีอุดมการณ์ เข้าถึงประชาชน ฉลาดเก่งรอบรู้ ฯลฯ ที่น่าพิจารณา คือ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 99.2 ระบุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่แสดงตนอยู่กับพรรคการเมือง ควรลาออก มีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้นที่เห็นว่าไม่ควรลาออก

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ชัดว่า ฝ่ายการเมืองยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการแท้จริงของประชาชน เพราะประชาชนเห็นว่าเศรษฐกิจที่ดีต้องมาก่อนและต้องรวดเร็วแก้ปัญหาได้ตรงจุด แต่ฝ่ายการเมืองไปมุ่งเน้นที่ความซื่อสัตย์สุจริตและการทำให้บ้านเมืองสงบสุข จึงพอสรุปได้ว่าฝ่ายการเมืองต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่ไม่ควรใช้ความซื่อสัตย์สุจริตและการทำให้บ้านเมืองสงบสุขเป็น “จุดขาย” ที่นานเกินไป แต่ควรผ่องถ่ายไปเป็นเรื่องของระบบกลไกและหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมากกว่า


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img