Sharing

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปวีดีโอจากเพจ “ครูไทย ใจดี” ซึ่งเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กล่าวถึงแนวทางการยกระดับการศึกษาไทยว่า เทคโนโลยีของประเทศไทย พร้อมตอบสนองด้านการศึกษาแล้ว จึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างโอกาสการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่อยู่ห่างไกล ผู้ที่มีทุนทรัพย์จำกัด และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการเรียนออนไลน์จะช่วยลดรายจ่ายทางการศึกษา อีกทั้งไม่ได้ล้มล้างระบบการศึกษาเดิม แต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากกว่า

ทั้งนี้ ในต่างประเทศ ล้วนนำ Online Education เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ หรือแม้แต่ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ก็มีการใช้ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว สำหรับประเทศไทย ที่๋ใช้ระบบการเรียน การสอน ออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และเรียนฟรี ตลอดชีวิต

ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับทางการศึกษา เช่น Online Education เป็นแนวคิดที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา คือ Thailand Sharing University เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นทางออกที่สำคัญต้องให้ครูมีระบบการประเมินผลด้วยรูปแบบใหม่ผสานกับรูปแบบเดิมและเชื่อมโยงกับการกระจายอำนาจ

 

ขอบคุณคลิปจากเพจ “ครูไทย ใจดี”


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here