Sharing

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ย้ำว่า กกต.จะสามารถประกาศกำหนดวันเลือกตั้งได้ หลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้น กกต.จะใช้เวลาไม่เกิน 5 วันประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งลงมาในวันนี้ก็ยืนยันว่า กกต.จะเร่งพิจารณา เพื่อประกาศกำหนดวันโดยเร็ว พร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาหลายปัจจัยอย่างรอบครอบ

ประธาน กกต ยังกล่าวด้วยว่า ข้อเสนอของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ชี้แจงกรอบการเลือกตั้ง 150 วันนั้น ถือเป็นการเสนอทางออก แต่ในขณะนี้ กกต. ยังไม่ได้ประสาน เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว กับ กรธ. เพราะ กกต. ทุกคน ยังมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเลือกตั้งให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและยังไม่มีปัจจัยใด กระทบจนทำให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งมีปัญหา

ส่วนข้อกังวลของหลายฝ่าย ทั้งเรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง/ การจัดเก็บบัตรเลือกตั้งนั้น ยืนยันว่า กกต.ได้ออกประกาศร่างระเบียบการดำเนินการทุกอย่างไว้ทุกขั้นตอนแล้ว ถึงไม่มีความเป็นกังวลในเรื่องใดทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากปฏิทินการเลือกตั้งของ คสช. แล้ว หากมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งภายในวันนี้ และเมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 103 วรรค 3 ที่กำหนดให้จัดการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 45 วันและไม่เกิน 60 วันนั้น ปฏิทินแรกของการเลือกตั้งจะตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here